Pete Buttigieg

Pete Buttigieg

South Bend, Indiana mayor Pete Buttigieg visits Atlanta, Georgia, November 27, 2019 (PFA/Lawrence Jackson)